Translation

English (United States)
English (United States) Vietnamese
Close Đóng
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Xin chào! Mình đang lên lịch trình cho chuyến đi {}. Hy vọng bạn có thể phụ mình. Đây là hành trình hiện tại của mình.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Nếu bạn biết địa điểm thú vị nào trên đường đi thì hãy thêm vào bản đồ này dùm. Bạn có thể điền tên vào khung tìm kiếm, hoặc - nếu biết vị trí cụ thể - nhấn vào bản đồ và chọn trong danh sách các địa điểm xung quanh. Bạn muốn thêm bao nhiêu gợi ý cũng được.
Thanks for your help. Cảm ơn bạn đã giúp.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Đây là bản đồ chuyến đi của bạn người khác có thể xem. Họ có thể gợi ý bạn ghé thăm một hoặc nhiều nơi khác trong chuyến đi của mình.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip.
Back
Help me plan my trip: Giúp mình lên lịch trình chuyến đi:
Maybe you could suggest some places along the way that I should visit.
Account Settings
Nickname

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
views/board/board.jade:45
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
vi/LC_MESSAGES/messages.po, string 14