Translation

English (United States) Ukrainian
Zoom out Віддалити
Show the entire trip Показати всю мандрівку
Place location Місце розташування
Suggest Запропонувати
Cancel Скасувати
Close Закрити
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Привіт! Я планую поїздку {}. Я сподіваюся, ви можете допомогти мені в цьому.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Якщо ви знаєте про будь-які цікаві місця по моєму маршруту, додайте їх на цю карту. Ви можете ввести ім'я в поле пошуку або - якщо ви знаєте, де розташоване місце - клацніть на карті і виберіть зі списку поблизу. Додайте скільки завгодно пропозицій.
Thanks for your help. Спасибі за вашу допомогу.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Це карта вашої поїздки, яку побачать інші. Вони зможуть запропонувати вам одне або декілька місць.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip. Скопіюйте та вставте цю URL-адресу або скористайтеся однією з кнопок спільного доступу, щоб попросити інших допомогти вам спланувати цю поїздку.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Furkot/trips
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Furkot/glossary

Loading…

User avatar m.povalinsky

Translation changed

Furkot / tripsUkrainian

2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Ukrainian
Close Закрити glossary

String information

Source string location
../views/board/board.jade:33 ../views/components/applications.jade:21 ../views/components/tour.jade:41
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
uk/LC_MESSAGES/messages.po, string 9